Leefbaar zorgt voor Krimpen.
Krimpenaren moeten te vaak en te lang wachten op goede zorg. Er zijn lange wachttijden voor jeugdhulp. De psychische problemen onder jongeren zijn zorgelijk en eenzaamheid onder ouderen groeit, mede als gevolg van de coronapandemie. Er wordt te veel vergaderd in plaats van een niet-lullen-maar-poetsen-aanpak. Wij zetten de mens weer centraal in plaats van het systeem. We zorgen voor goede zorg dichtbij. Dit gaan we doen:

 • Toegankelijke zorg en ondersteuning blijft onze prioriteit. Zo komt er een wethouder seniorenbeleid en een wethouder jeugd en armoede.
 • We maken ons hard voor onze senioren. Zo blijft er voldoende subsidie voor de Belbus én gebruik van de Belbus wordt gratis voor senioren.
 • We zetten in op actief beleid en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers: de Dag van de Vrijwilliger en de Dag van de Mantelzorg blijven!
 • We zetten eenzaamheid 365 dagen per jaar op de agenda. Krimpen sluit zich aan bij de Een tegen eenzaamheid alliantie. Er komt een themaweek en een maatwerk aanpak met een menukaart van alle activiteiten. Er komen meer financiële middelen voor het bestrijden van eenzaamheid.
 • Krimpen wordt een dementie-vriendelijke gemeente. Er komt een dementie-convenant waar alle zorgpartners hun schouders onder zetten. Het Alzheimer-café blijft en wordt uitgebreid met een onlinecafé. De dagopvang voor mensen met dementie wordt uitgebreid en wachtlijsten verdwijnen.
 • Jeugdzorg moet voor elk kind bereikbaar blijven. We zetten in op preventie en vroegtijdige signalering.
 • Elk Krimpens kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat doen we met het Kansrijke Start-programma. We leggen de focus op lokaal en laagdrempelig aanbod. Wachtlijsten worden proactief aangepakt en binnen de regiosamenwerking wordt een efficiëntie-slag gemaakt.
 • We maken ons sterk in de regio voor het terugdringen van uithuisplaatsingen van kinderen.
 • We stoppen met het plaatsen van kinderen in gesloten jeugdzorg!
 • Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen opgroeien worden zo veel mogelijk opgevangen in pleeggezinnen of er wordt gekeken naar netwerkplaatsingen.
 • Het onderwijs neemt de leiding in dyslexie-begeleiding.
 • Kinderen van gescheiden ouders krijgen toegang tot een buddy-programma met extra ondersteuning.
 • Er komt een campagne om het percentage kinderen dat deelneemt aan het rijksvaccinatieprogramma te verhogen. Het percentage in Krimpen ligt nu onder de 80%.
 • Wij geven prioriteit aan het voorkomen en het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling, seksuele uitbuiting en afpersing, stalking en pesten. Er komt voorlichting op het basis- en voortgezet onderwijs.
 • Krimpen sluit zich aan bij de landelijke Alliantie tegen armoede
 • We bestrijden kansenongelijkheid door aandacht te besteden aan kinderen die opgroeien in armoede.
 • Er komt een sport- en cultuurfonds voor kinderen en volwassenen met een minimum inkomen.
 • Er komt structurele financiering voor Stichting Leergeld Hollandsche IJssel. De stichting zorgt bijvoorbeeld voor een fiets of laptop voor kinderen zodat ze op school kunnen meedoen.
 • Er komt een nieuwe webpagina met toegankelijke informatie van alle voorzieningen voor mensen met een minimum inkomen.
 • Mensen blijven niet hangen in de bijstand. We maken in samenwerking met lokale ondernemers
  en organisaties de stap van bijstand naar werk en inzet voor de maatschappij.
 • We gaan aan de slag met de ondersteuning van slachtoffers van de toeslagenaffaire en leveren
  maatwerkoplossingen om de gezinnen een goed toekomstperspectief te bieden.
 • Krimpenaren krijgen onafhankelijke cliëntenondersteuning aangeboden op weg naar passende
  hulp.
 • Leefbaar Krimpen is klaar met het huidige oppervlakkige LHBTI+-beleid en discriminatie van LHBTI+ers. Bij Leefbaar wappert de regenboogvlag wel! Er komt een ambitieus regenboogbeleid: de Regenboog-agenda met focus op acceptatie en voorlichting in alle lagen van de samenleving.
 • Lokale en regionale (vrijwilligers) organisaties die zich inzetten voor kwetsbare Krimpenaren krijgen onze (financiële) steun.
 • Welzijnswerk in de wijken wordt uitgebreid en elke wijk krijgt een Huis van de Wijk.